fbpx

Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookies na stronie www.ciachomania.pl określa, jak Administrator przetwarza dane osobowe, w tym podstawy, cele oraz zakres przetwarzania, a także prawa osób, których dane dotyczą. Ponadto, zawiera informacje dotyczące stosowania plików Cookies oraz narzędzi analitycznych na stronie ciachomania.pl.

Definicje

Administrator – Administratorem Danych Osobowych jest Ciachomania sp. z o.o. sp.k. NIP:9372675377 ; REGON 362088490 ; KRS 0000568736 ; z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 16/2 (zwany dalej Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SĄD REJONOWY w BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Wszelkie sprawy dotyczące danych osobowych można zgłaszać pod adresem mailowym ciachomania@ciachomania.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych  z realizacją zamówienia oraz do podjęcia niezbędnych działań związanych z realizacją zamówienia.

Cookies – odnosi się do informacji komputerowych, takich jak niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta z witryn internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP Urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies oraz innej podobnej technologii.

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działającą w domenie www.ciachomania.pl.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Klient ma wybór czy podać swoje dane osobowe na stronie ciachomnaia.pl, jednak jest to wymagane do korzystania z pewnych funkcjonalności Serwisu, takich jak rejestracja Konta Klienta, składanie zamówień i ich rozliczenie oraz subskrypcja newslettera. Niepodanie swoich danych osobowych może uniemożliwić Klientowi skuteczne dokonanie tych czynności.
 2. Administrator Serwisu ciachomnaia.pl przetwarza dane Klientów zgodnie z ich zgodą oraz przepisami prawa. Cel i zakres przetwarzania danych są określane na podstawie działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie. Cele przetwarzania danych osobowych Klientów mogą obejmować: zawarcie i realizację Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub Umowy Sprzedaży, obsługę reklamacji, prezentację reklam, ofert i promocji Administratora dla wszystkich odbiorców, profilowanie w celu dostosowania reklam i ofert do zainteresowań Klientów, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz korespondencję z Klientami.

Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych

Administrator przetwarza Dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy spełnione są określone warunki zgodnie z RODO. Warunki te obejmują wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą na przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), konieczność przetwarzania do wykonania umowy lub działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Prawa osoby, której Dane dotyczą

Każdy Klient ma prawo do:

a. uzyskania informacji o przetwarzanych Danych osobowych, w tym informacji o tym, które konkretnie Dane osobowe są przetwarzane,

b. żądania poprawienia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich Danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub zostały przetworzone niezgodnie z prawem,

c. przenoszenia swoich Danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na przykład do innego Administratora, na podstawie zgody lub umowy,

d. cofnięcia udzielonej wcześniej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed cofnięciem zgody,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych związanych z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności w celach marketingowych, w tym profilowaniu, jeśli nie istnieją inne ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania nadrzędne wobec interesów Klienta,

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

Okres przechowywania Danych osobowych

 1. Administrator przechowuje Dane osobowe przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu, który realizuje, ale nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą.
 2. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z Serwisu, a w przypadku plików Cookies lub podobnych – do czasu ich usunięcia za pomocą ustawień przeglądarki.
 3. Jeśli przetwarzanie Danych osobowych wymaga zgody Klienta, Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 4. Administrator przechowuje Dane osobowe, jeśli przepisy prawa (np. podatkowe lub księgowe) zobowiązują do ich przetwarzania.
 5. Dane osobowe będą przechowywane w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, zgodnie z określeniem przepisów prawa dotyczących przedawnienia tych roszczeń.

Odbiorcy Danych osobowych

 1. Aby ciachomania.pl mogła działać prawidłowo, a Umowy Sprzedaży mogły być realizowane, Administrator korzysta z usług różnych podmiotów zewnętrznych, takich jak dostawcy oprogramowania, usługi płatnicze, przewoźnicy, usługi księgowe, prawne i doradcze.
 2. Administrator wykorzystuje tylko usługi takich podmiotów przetwarzających dane, którzy spełniają odpowiednie wymogi techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność z Rozporządzeniem RODO oraz ochronę praw osób, których dane są przetwarzane.

Profilowanie

Do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, Administrator wykorzystuje narzędzia automatycznego przetwarzania, takie jak Google Analytics, które umożliwiają profilowanie danych osobowych. Dzięki temu Administrator może ocenić osobiste czynniki dotyczące konkretnego Użytkownika, takie jak jego preferencje, zainteresowania czy zachowanie, oraz analizować lub przewidywać ich aspekty.

Możliwość przekazywania danych osobowych do państw trzecich

W związku z wykorzystaniem przez Administratora narzędzi umożliwiających sprawną realizację jego działań, może dochodzić do przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, np. do USA lub innego kraju, gdzie podmioty z nim współpracujące (takie jak Google czy Facebook) posiadają narzędzia do przetwarzania danych osobowych we współpracy z Administratorem.

Stosowanie plików Cookies i podobnych technologii


Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Pliki Cookies i podobne technologie stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika i nie umożliwiają przedostania się do niego wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Dzięki nim możliwe jest indywidualne dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika poprzez identyfikację oprogramowania wykorzystywanego przez niego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, czas przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Nie zawierają żadnych danych osobowych ani poufnych informacji z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika do momentu ich skasowania. Nie pobierają żadnych danych osobowych ani poufnych informacji z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku niektóre funkcje Serwisu nie będą działać.

Cele w jakich wykorzystywane są pliki Cookies i podobne technologie

 1. Administrator stosuje Własne Ciasteczka w celu:

a. Dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu, w tym rozpoznania Urządzenia Użytkownika i wyświetlenia strony internetowej dostosowanej do jego potrzeb, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, oraz zapamiętania historii odwiedzonych stron w celu rekomendacji treści,

b. Uwierzytelniania użytkowników i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie, w tym utrzymania sesji po zalogowaniu, weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki oraz optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Wykonanie procesów niezbędnych do zapewnienia pełnej funkcjonalności stron internetowych, w tym dostosowanie treści Serwisu do preferencji Użytkowników i optymalizacja korzystania ze stron internetowych poprzez wykorzystanie plików umożliwiających rozpoznanie podstawowych parametrów urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie stron internetowych dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. Pliki te również zapewniają poprawną obsługę programu partnerskiego, co umożliwia weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętanie lokalizacji Użytkownika w celu poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego położenia.

e. Analiza, badania i audyt oglądalności w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

f. Świadczenie usług reklamowych poprzez dostosowanie prezentowanych reklam usług i produktów firm trzecich za pośrednictwem Serwisu.

g. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 1. Używanie przez Administratora plików Cookies od podmiotów zewnętrznych

a. Serwis może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, które używają plików Cookies lub podobnych technologii w celach analitycznych, reklamowych i marketingowych (np. wyświetlanie reklam dostosowanych do preferencji i aktywności Użytkownika w Internecie). Oznacza to, że podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisywane pliki Cookies przez podmioty zewnętrzne w stosunku do Administratora (tj. podmiotów trzecich). Informacje dostarczane przez pliki Cookies podmiotów zewnętrznych są wykorzystywane przez te podmioty zewnętrzne i zarządzane zgodnie z ich politykami prywatności lub politykami dotyczącymi plików Cookies.

b. Podmioty zewnętrzne, które mogą umieszczać pliki Cookies i podobne technologie na urządzeniu końcowym Użytkownika to:

 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (Facebook Ad Manager, Facebook Pixel) – polityka prywatności tego Administratora jest dostępna pod adresem https://www.facebook.com/policy.php,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ad Sense, Google AdMob, Google Ad Manager, Google Maps) – polityka prywatności tego Administratora jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies na swoim urządzeniu. W tym celu może skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej, aby np. zablokować automatyczną obsługę plików Cookies lub otrzymywać powiadomienia o ich zamieszczeniu.
 2. W sekcji pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies i ich usuwania dla najpopularniejszych przeglądarek: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Opera oraz Safari.
 3. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Możliwość zmiany Polityki prywatności i plików cookies

Mogą wystąpić zmiany w przyszłości niniejszej Polityki prywatności i plików cookies, za które będzie odpowiedzialny Administrator. Przyczyną takich zmian mogą być między innymi zmiany w obowiązujących przepisach prawnych, rozwój technologii lub wdrożenie nowych rozwiązań technicznych. Administrator będzie informować o takich zmianach poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Niniejsza wersja Polityki prywatności i plików cookies obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r.

Scroll to Top