fbpx

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym prawa i obowiązki osób korzystających ze sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.ciachomania.pl, prowadzonego przez Sprzedawcę – Ciachomania sp. z o.o. sp.k. NIP:9372675377 ; REGON 362088490 ; KRS 0000568736 ; z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 16/2 (zwany dalej Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SĄD REJONOWY w BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

II. DEFINICJE

1. Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Hasło – zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania do Konta. Hasło jest określane samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.

Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie składania Zamówienia, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu, treść Polityki Prywatności Sklepu internetowego, przetwarzanie danych osobowych w myśl Regulaminu, Polityki Prywatności, a także dla realizacji procesu sprzedaży i procesów towarzyszących, zgodę na kontakt telefoniczny i e-mailowy we wcześniej wskazanym celu, odrębnie – zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym spersonalizowanych oraz newslettera za pomocą wskazanych form komunikacji, a także przetwarzanie danych w tym celu.

Klient – strona Umowy Sprzedaży kupująca Towar od Sprzedawcy i płacąca za niego cenę.

Komentarz – opinia Klienta dotycząca Towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 1Kodeksu cywilnego).

Konto – zespół funkcjonalności Sklepu internetowego, dostępny po uprzedniej rejestracji.

Formularz Zamówienia (Koszyk)– elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient precyzuje warunki Umowy Sprzedaży w celu złożenia Zamówienia.

Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika lub unikalna nazwa Użytkownika używana podczas zakładania Konta i każdoczesnego logowania się do Konta.

Polityka Prywatności – oddzielny od Regulaminu dokument stanowiący zasady pozyskiwania, przechowywania i udostępniania zbieranych danych osobowych przez Sprzedawcę, a także określający prawa Klienta w tym zakresie.

Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.ciachomania.pl.

Sprzedawca– strona Umowy sprzedaży dostarczająca Towar i pobierająca cenę

Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

Treści – teksty, zdjęcia, filmy umieszczane na stronie Sklepu internetowego przez Kleinta.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Sprzedawcą jako Sprzedającym a Klientem jako kupującym. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie.

Użytkownik – osoba (człowiek) używająca Sklepu Internetowego, bezpośrednio obsługująca urządzenie końcowe (komputer, tablet, smarfon, smart-zegarek itd.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPRZEDAWCA

Wymagania techniczne, które musi spełnić Klient, aby korzystać z Usług za pośrednictwem strony WWW: podłączenie do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Edge, Opera, Firefox, Chrome lub Safari w najwyższej wersji, rozdzielczość ekranu minimum 1024×768, włączona opcja akceptacji “cookies”, aktywny interpretator JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

IV. WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Konto

1) Użytkownik może założyć Konto w toku składania Zamówienia lub bez konieczności jednoczesnego zakupu towaru w Sklepie internetowym.

2). Zakładając konto użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, kontakt e-mailowy i telefoniczny (akceptuje Klauzule) w celu świadczenia Usług.

3) Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracji prawdziwych danych.

4) Klient ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności niepowołanym. Klient ponosi odpowiedzialność za dysponowanie swoim kontem przez osoby trzecie.

5) Klient ma prawo odstąpić od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną (zamknąć swoje Konto) w dowolnym terminie, bez okresu wypowiedzenia. W ramach rozwiązania umowy ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, co szczegółowo reguluje Polityka Prywatności. Bieżące sprawy wynikające z umów sprzedaży pozostają niezależne, w tym realizacja Zamówień, kwestie finansowe, prawo do reklamacji, rękojmi, odstąpienia od umowy czy inne kwestie wynikające z przepisów prawa.

2. Formularz Zamówienia

1) Usługa Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie internetowym, a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia Zamówienia.

2) Korzystanie z Formularz Zamówienia polega na precyzowaniu warunków Umowy Sprzedaży, takich jak ilość i rodzaj Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, miejsce dostarczenia Towarów oraz – jeżeli rozpoczął korzystanie z Formularza Zamówienia bez uprzedniego zalogowania się do Konta – danych identyfikujących Kleinta.

3) Klient może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu Zamówienia do chwili finalizacji Zamówienia. Klient może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza Zamówienia poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza Zamówienia i przejście na inną stronę Sklepu. Towary dodane do Koszyka pozostają zapisane w Koszyku przez czas obowiązywania ciasteczek.

4) Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dostępności Towaru na potrzeby Zamówienia. Finalnie dostępność Towaru jest weryfikowana po złożeniu zamówienia, które jest traktowane jako złożenie oferty zakupu towarów. Sprzedawca akceptuje ofertę przesyłając Klientowi informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

V. PŁATNOŚĆ

1. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, jeśli są podane, prezentowane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Niektóre Towary zawierają zamiast ceny informację „zapytaj o cenę”. Oznacza to, że cena Towaru podlega częstym i znacznym wahaniom rynkowym, lub może być w bardzo dużej mierze uzależniona od potrzebnej ilości. Dlatego też Sprzedawca wycenia takie Towary tylko na żądanie Klienta podając dodatkowo termin ważności ceny (oferty). Żądanie kwotowania może zostać złożone e-mailowo na adres sklep@ciachomania.pl

3. Ceny Towarów domyślnie nie zawierają kosztów dostawy.

4. Podatkowym dowodem sprzedaży jest:

 • Paragon z kasy fiskalnej, dodawany w formie papierowej do paczek – dla Klientów będących Konsumentami,
 • Faktura VAT, generowana jedynie w formie elektronicznej, wysyłana e-mailowo w formacie PDF na adres e-mail Klienta – dla Klientów nie będących Konsumentami.

5. Klienci nie będący Konsumentami zgadzają się na otrzymanie faktury vat w formie elektronicznej.

6. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za błędne dane podane do wystawienia faktury VAT lub inne błędnie podane dane Klienta.

7. Sprzedawca może pobierać dodatkowe opłaty przy niektórych formach płatności i dostawy (np. za pobraniem, płatność kartą w paczkomacie i inne). Dodatkowa opłata będzie widoczna po wybraniu dodatkowo płatnej formy płatności/dostawy w Formularzu Zamówienia.

8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

Nie wszystkie formy płatności muszą być dostępne w danej chwili.

9. Głównym operatorem płatności Sklepu Internetowego jest ING IMOJE.

10. Weryfikacja Zamówienia, która skutkuje przyjęciem Zamówienia do realizacji rozpoczynana jest dopiero po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę .

11. Nieotrzymanie przez Sprzedawcę wpłaty przy równoczesnym złożeniu Zamówienia z płatnością „z góry” tożsama jest z wycofaniem Klienta z Zamówienia.

VI. DOSTAWA

1. Towary są odbiera prze klienta osobiście w dniu i w placówce wybranej na etapie składania zamówienia

VII. ZASADY DODAWANIA ORAZ PUBLIKOWANIA OPINII

1. Zasady zamieszczania opinii użytkowników na temat produktów będących w ofercie ciachomania.pl, prowadzonym przez Ciachomania sp. z o.o. sp.k. NIP:9372675377 ; REGON 362088490 ; KRS 0000568736 ; z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 16/2 (zwany dalej Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SĄD REJONOWY w BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. .

2. Opinia użytkownika serwisu to jego subiektywna wypowiedź w temacie oceny zakupionego towaru. Użytkownik może przyznać ocenę produktu w formie gwiazdek od 1 do 5.

Kupujący musi być zalogowany na swoim koncie, aby móc dodać ocenę i komentarz. Opinia o produkcie powinna być bezstronna i obiektywna jako użytkownika produktu.

3. W celu opublikowania opinii użytkownik powinien podać następujące dane, tj.:

 • Ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek,
 • Tytuł opinii,
 • Adres e-mail (niewidoczny dla innych użytkowników serwisu),
 • Oznaczenie autora (imię lub nick),
 • Opinię.

4. Po wypełnieniu i wysłaniu opinii sprzedawca przed publikacją weryfikuje opinie po adresie e-mail pod kontem zgodności jej treści z zasadami prawa.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w serwisie.

ciachoomania.pl może odmówić publikacji, gdy:

 • zawiera informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd innych użytkowników,
 • narusza dobre obyczaje, wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, zawiera treści faszystowskie, pornograficzne, obraża uczucia religijne, zawiera treści wulgarne,
 • narusza prawa osób trzecich, zawiera ich dane( adresy mailowe, numery telefonów),
 • zawiera treści spamowe,
 • zawiera treści reklamowe,
 • odwołuje się do innych konkurencyjnych portali, sklepów internetowych, porównywa rek cenowych.

5. Jeżeli użytkownik doda opinię w sposób opisany w punkcie 3 oraz poda swój adres email, następuje weryfikacja przez ciachomania.pl, po której opinia zostaje dodana jako potwierdzona przez sklep.

6. Na wyraźną prośbę klienta treść opinii może zostać ukryta lub usunięta dla innych użytkowników sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę sklepu i towaru.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Zamówienia lub Towarów.

2. Reklamacja w sprawie Zamówienia w należy złożyć e-mailowo na adres: sklep@ciachomania.pl  lub w formie pisemnej na adres:  Ciachomania sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 16/2.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 • dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
 • nr zamówienia lub numer dokumentu sprzedażowego i wskazanie produktu.
 • uzasadnienie reklamacji.

Sprzedawca rekomenduje użycie formularza zamieszczonego TUTAJ.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca może zadać dodatkowe pytania dot. przedmiotu reklamacji. Odpowiedź przez Klienta na pytania jest konieczna w celu poprawnego rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej reklamacji wraz z Towarem.

6. W przypadku stwierdzenia wadliwości Towaru poprzez przyjęcie reklamacji przez Sprzedawcę, w pierwszej kolejności Towar może zostać wymieniony na nowy, lub może zostać obniżona jego cena (jeśli kluczowe funkcjonalności dla Klienta pozostały zachowane, a wymiana może być zbyt kłopotliwa), a dopiero w dalszej kolejności przyjmuje się za możliwy zwrot środków.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty zakupu bez podania przyczyny.

2. Deklarację odstąpienia od umowy należy złożyć e-mailowo na adres: sklep@ciachomania.pl lub w formie pisemnej na adres:  Ciachomania sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 16/2. Jeżeli deklaracja jest wysyłana e-mailem, to nie musi być zeskanowanym dokumentem papierowym opatrzonym własnoręcznym podpisem, jeśli jest wysyłana z adresu e-mail użytego do dokonania zakupu i/lub powiązanego z Kontem Użytkownika.

3. Prawidłowa deklaracja odstąpienia od umowy powinna być złożona wg WZORU i musi zawierać wypełnione wszystkie pola oznaczone jako wymagane. W razie brakujących informacji Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem w celu uzupełnienia informacji.

4. Po otrzymaniu poprawnej deklaracji odstąpienia od umowy Sprzedawca do 7 dni potwierdzi fakt otrzymania deklaracji i skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów odbioru Towaru zwracanego.

5. Klientowi przed tym czasem nie wolno zwracać Towaru Sprzedawcy, a Sprzedawca nie ma obowiązku odbioru przesyłki ani zwrotu środków, w tym za pobraniem.

6. Sprzedawca zwróci pełny koszt zakupu zwracanych Towarów . Jeżeli zwracana jest część Towarów zakupionych, zwrot kosztów transportu będzie proporcjonalny.

7. Zwrot środków nastąpi w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zwracanych Towarów, jeżeli te będą nienaruszone, nie uszkodzone i niezmienione.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje na produkty wykonywane na zamówienie, produkowane lub obrabiane na zamówienie, specjalnie konfekcjonowane, opatrzone datą ważności lub sprzedawane jako uszkodzone lub niekompletne.

10. Prawo do odstąpienia od umowy może zostać zastosowane do jednego lub wielu Towarów z danej transakcji Sprzedaży. Jedynym zastrzeżeniem jest, że nie może dotyczyć części kompletu.

X. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM I BEZPRAWNEGO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW SKLEPU

1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

2. Klient nie może korzystać z materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym, w szczególności zdjęć, opisów, kart katalogowych, deklaracji zgodności, innych dokumentów dla celów innych niż wynikające z procesu inwestycyjnego dla realizacji którego zostały zakupione Towary lub potencjalnie zostaną zakupione. W szczególności dotyczy to zakazu wykorzystywania wcześniej wskazanych materiałów do prowadzenia przez Klienta dalszej odsprzedaży Towarów lub wykorzystywania przy sprzedaży innych produktów, lub tworzenia przez Klienta swoich materiałów marketingowych i promocyjnych, a także wykorzystywania ich w jakichkolwiek publikacjach prasowych i/lub internetowych.

XI. DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów sklepu opisane są w Polityce Prywatności.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Technicznym operatorem, dostawcą usługi sklepu internetowego i administratorem sklepu jest Ciachomania sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 16/2.

2. Sprzedawca ma prawo zmienić Regulamin z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

1) Wprowadzenie nowych Usług, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych Usług, w szczególności w skutek zmiany polityki handlowej Sprzedawcy , zmian otoczenia rynkowego Sprzedawcy wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa.

2) Wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących Sprzedawcy , w szczególności mających wpływ na świadczenie usług drogą elektroniczną lub zawieranie umów na odległość, regulujących prawa i obowiązki konsumentów,

3) Zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów władzy i administracji publicznej wpływających na działalność Sprzedawcy.

3. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta. Klient będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie Umowy w terminie czternastu dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2023 r.

Scroll to Top